About us

കഥ പറയും പോലെ സയൻസ് പറയാൻ || ശാസ്ത്രാവബോധം വളർത്താൻ || ശാസ്ത്രീയ ലോകവീക്ഷണമുള്ള ആധുനിക സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ

x------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x

SCIENCE AS A WAY OF LIFE || SCIENTIFIC TEMPER IN CHARACTER || SCIENTIFIC OUTLOOK IN LIFE || SCIENTIFIC WORLDVIEW IN THOUGHT

x------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x

SCIENCE PEOPLE is a group of science enthusiasts came together for promoting scientific temper and rationality in life. It was started in Delhi. Its objective is to create a space for talking, discussing, debating science in an open forum.


Every alternate Sunday @ 6 PM, we organize science talks by experts in their respective disciplines. A list of previous speakers, topics, and scheduled dates are given below. Links to all the videos are available in this website.

 

Science Talks conducted/scheduled @ 6 PM Sunday (alternate weeks)


No.1

02-Aug-2020

Dr. Prasad Alex

Science Education & Pseudoscience


No.2

16-Aug-2020

Dr. Praveen Gopinath

Science in Medicine


No.3

30-Aug-2020

Dr. Praveen Pradeep

Science Communication: Past, Present, Future


No.4

13-Sep-2020

Mr. P M Narayanan

Science for Social Reform


No.5

27-Sep-2020

Prof. Aravind K

Quantum Mechanics


No.6

11-Oct-2020

Mr. Sebastian Koothottil

The Physical Universe


No.7

25-Oct-2020

Dr. V Babu

Genome Editing


No.8

08-Nov-2020

Dr. U C Jaleel

Artificial Intelligence


No.9

22-Nov-2020

Dr. Dileep Mampallil, Mr. Krishna Prasad, Dr. Praveen Gopinath, Dr. Prasad Alex

Evolution from Molecules to Organisms [Book Introduction & Discussion]


No.10

06-Dec-2020

Dr. Prasad Alex

Laws of Thermodynamics


No.11

20-Dec-2020

Dr. E Sandhya

Science behind Exit Polls


No.12

03-Jan-2021

Mr. Abhilash Joseph

Science of Weather Forecast


No.13

17-Jan-2021

Dr. T V Venkiteswaran

Seeing the Unseen


No.14

31-Jan-2021

Dr. T N Narayanan

Future Energy Challenges


No.15

14-Feb-2021

Dr. Ajith Parameswaran

Introduction to Black Holes


No.16

28-Feb-2021

Prof. K Pappootty

Astronomy in Ancient India


No.17

14-Mar-2021

Dr. Shobi Veleri

Genetic Secrets of Body Architecture


No.18

28-Mar-2021

Mr. Sujith Kumar

Blockchain Technology


No.19

11-Apr-2021

Prof. Kana M Sureshan

Chemophobia: Unreasonable fear of Chemicals


No.20

25-Apr-2021

Mr. Naveen Prasad Alex

Butterflies and Climate Change


No.21

09-May-2021

Dr. Arun N M

Corona Virus & Scientific Defence


No.22

23-May-2021

Dr. Prasad Alex

Covid-19: Variants & Vaccines


No.23

06-Jun-2021

Dr. Nilakanthan V K

Chromodynamics - Fundaental Forces of Nature


No.24

20-Jun-2021

Dr. A J Parameswaran

The Rich Mathematical Tradition of Kerala


No.25

04-Jul-2021

Dr. Sanjeev Kumar TM, Dr. Athira T S, Dr. Prasad Alex

Covid-19 in Children [Panel Discussion and Q&A Session]


No.26

18-Jul-2021

Dr. Joshy Joseph

Fundamentals & Applications of Nanotechnology


No.27

01-Aug-2021

Prof. Pradeepkumar P I

Nucleic Acids as Drugs: Hope for the Future 


No.28

15-Aug-2021

Prof. Kana M Sureshan

Gels and their Applications


No.29

29-Aug-2021

Mr. Vijayakumar Blathur

The Curious & Strange World of Insects


No.30

12-Sep-2021

Ms. Salini Karuvade & Mr. Rishi Sreedhar

Quantum Computing


No.31

19-Sep-2021

Dr. Vinod Scaria

Genome Sequencing


No.32

26-Sep-2021

Prof. R B Sunoj

Changing Face of Chemistry in the Age of Machine Learning


No.33

03-Oct-2021

Prof. Titus Mathew, Prof. C S Unnikrishnan, Dr. Karthik Rajeev

Third Revolution in Gravity: A Tribute to Physicist Thanu Padmanabhan


No.34

10-Oct-2021

Dr. Chithra H Sharma

Big Stories from the World of Very Small


No.35

24-Oct-2021

Dr. Vrinda Venu

Understanding our Genome Beyond the Sequence


No.36

07-Nov-2021

Dr. Vishnu Nandan

Radar Remote Sensing for Polar Expeditions


No.37

14-Nov-2021

Dr. Viswanathan C

Scientific Temper & People of Science


No.38

21-Nov-2021

Dr. K P Subramanian

Aditya L-1: Indian Solar Exploration Mission


No.39

05-Dec-2021

Dr. Ajeesh Omanakuttan

Superconductivity Research


No.40

19-Dec-2021

Dr. Madhu K

Fundamental Particles


No.41

02-Jan-2022

Dr. Ratheesh K Vijayaraghavan

The Curious Case of Memory


No.42

16-Jan-2022

Rajit Narayanan

Mitochondria - Origin, Evolution, Function


No.43

30-Jan-2022

Prof. C S Unnikrishnan

Does science rely on a method?


No.44

13-Feb-2022

Dr. Sebastian Koothottil

The Physics of Time


No.45

27-Feb-2022

Prof. K Pappootty & K K Krishna Kumar

Scientific Progress & The Indian Reality


No.46

13-Mar-2022

Dr. Praveen Gopinath

The Selfish Gene


No.47

17-Mar-2022

Dr. T V Venkiteswaran

The Artificial Sun & Thermonuclear Fusion


No.48

10-Apr-2022

Dr. Safeer

Spintronics & Neuromorphic Computing


No.49

24-Apr-2022

Dr. Anoop Das

Unknown Ecosystems of Western Ghats


No.50

08-May-2022

Sreekanth H

100 Years of Gravitation


No.51

22-May-2022

Dr. K P Aravindan, Dr. Manoj K T

Book Review: "കോവിഡും കോവിഡാനന്തരവും, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ" by Dr. Prasad Alex


No.52

29-May-2022

Prof. Rajan Gurukkal, Prof. C G Suresh, Prof. M R N Murthy, Prof. Saikrishnan Kayarat

Crystallography in India: Legacy of (Late) Prof. M Vijayan


No.53

05-June-2022

Abhilash Joseph, K Jamshad

കാലം തെറ്റുന്ന കാലവർഷം: ഒരു മൺസൂൺ അവലോകനം 


No.54

19-June-2022

Dr. K P Unnikrishnan

How can Neuroscience help AI?


No.55

10-July-2022

Rajan Jain

A glimpse into Astrophotography


No.56

17-July-2022

Jones J P

A brief history of Particle Physics


No.57

31-July-2022

Dr. N Shaji

James Webb Space Telescope


No.58

14-Aug-2022

Dr. Biran Roy

The History & Science of Epidemics


No.59

28-Aug-2022

Dr. Nandu T G

PCR - Polymerase Chin Reaction


No.60

11-Sep-2022

Dr. Dr. K Muraleedharan

Making Steel for the Indigenous Aircraft Carrier INS Vikrant 


No.61

25-Sep-2022

Dr. K Madhu

The Modern Story of ELECTRON


No.62

09-Oct-2022

Keerthana Rajan Lathika

HERD – High Energy Cosmic Radiation Detector


No.63

23-Oct-2022

Merlin Varghese

The Haunting Particle - NEUTRINO


No.64

06-Nov-2022

Prof. Kana M Sureshan

Click Chemistry


No.65

20-Nov-2022

Premjith

Laser Cooling & Optical Atomic Clocks


No.66

04-Dec-2022

Dr. Prabeesh Punathil

SOLAR ENERGY: For a Sustainable World


No.67

18-Dec-2022

Dr. Salini Karuvade

Understanding BELL'S INEQUALITY


No.68

01-Jan-2023

Dr. Vineesh N

DNA Barcoding


No.69

29-Jan-2023

Dr. Shyama Narendranath

Determining The Chemical Composition of Planets 


No.70

12-Feb-2023

Dr. Hareesh T

The Emerget GRAVITY and Thermodynamics


No.71

26-Feb-2023

Eliya K P

Observing the Cosmos


No.72

12-Mar-2023

Dr. Prasad Alex

The Unsung Hero of Evolutionary Theory


No.73

02-Apr-2023

Dr. K P Subramanian

Organosilicon: Why all Life is Carbon Based?


No.74

09-Apr-2023

Dr. K M Ambili

Origin of Lunar Atmosphere & Ionosphere


No.75

23-Apr-2023

Dr. Sebastian Koothottil

Quantum Entanglement and Relativistic Light Barrier


No.76

21-May-2023

Dr. Vrinda Venu

Genetic Evidence for Evolution


No.77

04-Jun-2023

Sreekanth Harikumar

Gravitational Wave Universe


No.78

18-Jun-2023

Anand M N

Measuring Distances and Luminosity in Astronomy


No.79

02-Jul-2023

Prof. Anand Narayanan

Universe in 3 Dimensions


No.80

16-Jul-2023

Dr. Retheesh Krishnan

The Origin of Life


No.81

30-Jul-2023

Dr. Dileep Mampallil

Are We Alone in the Universe?


No.82

13-Aug-2023

Chandrasekhar Ramesh

Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution


No.83

27-Aug-2023

Anil G S

The Science Behind Generative AI


No.84

10-Sep-2023

Dr. Sumodan

Biology and Computers


No.85

24-Sep-2023

Dr. Ajai Pulianmackal

What is  & What Causes CANCER


No.86

08-Oct-2023

Prof. B V Rao | Prof. Debasis Kundu | Dr. Satheesh S 

A Life in Statistics - Prof. C R Rao


No.87

22-Oct-2023

Anjitha John William

RED SHIFT & Mysteries of Cosmic Expansion


No.88

05-Nov-2023

Dr. Ratheesh R L

Relevance of Animal Protein in Diet


No.89

03-Dec-2023

Dr. Vinod Scaria

GENOMICS | Early Diagnosis and Cancer Care


No.91

14-Jan-2024

Sandra K S

A journey through BATTERY Breakthroughs


No.92

28-Jan-2024

Dr. Vipin Mohan Dan

Understanding Cervical Cancer


No.93

11-Feb-2024

Prof. Titus Mathew

From Emergent Gravity to Emergent Space


No.94

24-Mar-2024

Naveen Prasad Alex

Evolution of Carnivorous Plants


No.95

07-Apr-2024

Dr. Sangeeth Soman

Diffractive Optics and Applications


==================================================================================================


Talk 01

03-Jul-2022

Arjun Sooraj

The EIH - Event Horizon Telescope


Talk 02

18-Sep-2022

Adithyan S M

Puzzles and Interesting Math Problems


Talk 03

13-Nov-2022

Abhinav C

How to ensure Cyber Security


Talk 04

15-Jan-2023

Arjun Sooraj

Basics of Astrophotography